ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • เลิศรัฐ
 • Against Corruption
 • ดีเด่น
 • พนักงานราชการดีเด่น

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visit
  Santan
  Suriya

  บริการของเรา

  คู่มือแนวทาง
  ผลการดำเนินงาน
  โครงการสำคัญ
  ระบบรายงาน
  ปฏิทินสินค้าเกษตร
  แคตตาล็อกสินค้าเกษตร

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • รับซื้อข้าวหอมมะลิในราคานำตลาด
  • คุณเหลือเราขอเพื่อการแบ่งปัน
  • สวมใส่เครื่องแบบข้าราชการ
  • คนดีขวัญใจ กพก.
  • เชิญชวนใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร
  • ร่วมใจใส่ผ้าไทย
  • ร่วมใจใช้ผ้าไทย
  • ใส่เสื้อตราสัญลักษณ์กรม
  • ลดใช้แก้วพลาสติก
  • รับซื้อข้าวหอมมะลิในราคานำตลาด

  • คุณเหลือเราขอเพื่อการแบ่งปัน

  • สวมใส่เครื่องแบบข้าราชการ

  • คนดีขวัญใจ กพก.

  • เชิญชวนใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร

  • ร่วมใจใส่ผ้าไทย

  • ร่วมใจใช้ผ้าไทย

  • ใส่เสื้อตราสัญลักษณ์กรม

  • ลดใช้แก้วพลาสติก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  moc
  cpd
  cad
  dld

  เมนูอื่นๆ

  อินทราเน็ต
  เว็บไซต์หน่วยงาน
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน
  E-Project
  อุปกรณ์การตลาด
  เจตนารมณ์สุจริต
  เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
  องค์กรคุณธรรม

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  กพก.
  กพก.
  กพก.
  ชิม ชอป สินค้าเกษตร
  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
  copyright © 2022 agriculture sector cooperative and farmer groups development division
  ภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ canva.com

  BACK TO TOP